Zlokalizowany Rezonans Plazmonów Powierzchniowych

Jesteś w: > produkty > Zlokalizowany Rezonans Plazmonów Powierzchniowych

Insplorion i NanoPlasmonic Sensing.

Firma założona w Szwecji w 2010 roku produkująca instrumenty pomiarowe oparte na własnej opatentowanej technice Nano Plasmonic Sensing (NPS). Jest to nowa technika umożliwiająca badania materiałów i procesów fizykochemicznych w czasie rzeczywistym w skali nano. W ciągu kilku lat istnienia stała się firmą o światowym obszarze działania.

 

NanoPlasmonic Sensing     


NPS to optyczna, działająca w czasie rzeczywistym, bezetykietowa, czuła na powierzchnię technologia czujnika. Nasze chipy czujnikowe to metalowe nanostruktury na powierzchni, które działają jak optyczne „anteny”. Sygnał czujnika śledzi zmiany na powierzchni, mierząc różnice w efektywnym współczynniku załamania.
Wszechstronny
NPS to technologia platformy, którą można dostosować do pomiaru różnych analitów lub właściwości materiałów w różnych obszarach i zastosowaniach.
Szybko
NPS oferuje pomiary w czasie rzeczywistym zmian w cienkich warstwach i nanocząsteczkach. Nasz czujnik wodoru jest najszybszy na świecie.
Solidny
Dzięki odczytowi optycznemu, który wymaga jedynie optycznego dostępu do czujnika NPS, czuły sprzęt i elektronikę można umieścić poza przedziałem pomiarowym. Ochronna folia powierzchniowa stabilizuje czujnik NPS, zapobiegając jego bezpośredniemu kontaktowi z trudnymi warunkami środowiskowymi.
Wrażliwe na powierzchnię
NPS mierzy zmiany w materiałach znajdujących się w odległości kilkudziesięciu nanometrów od powierzchni czujnika.
Nie ma potrzeby etykietowania
NPS mierzy bezpośrednio zmianę interesującego analitu lub materiału, bez konieczności znakowania.

Technologia NSP wykorzystuje zjawisko zlokalizowanego rezonansu plazmonów powierzchniowych (LSPR). LSPR jest związany z oscylacją elektronów na metalicznej nanocząstce, wzbudzanych bezpośrednio za pomocą światła o częstości odpowiadającej oscylacji elektronów. Czynnikami wpływającymi na LSPR są: wielkość i kształt nanocząstek,  temperatura oraz właściwości dielektryczne środowiska w pobliżu oświetlanej nanocząstki.

LSPR jest czuły na zmiany w odległości do 100 nm od powierzchni nanocząstki. To ostatnie jest konsekwencją lokalnie wzmocnionego bliskiego oddziaływania plazmonowego (plasmonic near field), zanikającego wykładniczo z odległością od powierzchni nanocząstki. Zmiany w otoczeniu nanocząstki powodują przesunięcie maksimum pasma absorpcji plazmonu. Przesunięcie to jest rzędu od 1 do kilkudziesięciu nm. Zmiany tego rodzaju mogą być mierzone przy bardzo wysokiej rozdzielczości spektralnej w pomiarze optycznej transmisji lub odbicia.

Technologia Insplorion umożliwia pomiary w szerokim zakresie temperatur, przy różnej topografii powierzchni, niezależnie czy pomiar jest prowadzony w cieczy, czy gazie.

 

BROSZURA NSP 

 

Oferujemy kilka modeli urządzeń:

INSPLORION X1

INSPLORION Xnano

INSPLORION S2

INSPLORION M8

INSPLORION ACOULITE

SENSORY

W technice NPS kluczowym elementem jest szczególna budowa sensora.  W sensorach Insplorion nanocząstki w postaci złotych dysków ułożone są na przeźroczystej powierzchni tworząc niezależne wyspy.  Tak przygotowane podłoże, jest pokryte cienką warstwą dielektryka, z którą dopiero będzie miał kontakt badany materiał. W ten sposób nanocząstki są wbudowane w strukturę sensora, ale nie oddziałują  z substratem za wyjątkiem pola LSPR. W sensorach Insplorion wykorzystuje się nanodyski Au lub Ag, które oferują kombinację unikalnych cech: wysoką czułość, mały rozmiar (50-100nm) i szybki odczyt w czasie rzeczywistym.

 

Technologia pozwala na pomiary fotochemiczne oraz pomiary wpływu temperatury do 600 ° C na:

• dyfuzję w cienkich i grubych materiałach porowatych, takich jak hydrożele lub mezoporowate tlenki

• na adsorpcję i inne oddziaływania nanocząstek z otoczeniem: utlenianie / redukcja nanocząstek , przemiany fazowe, korozja, spiekania itp

Możliwe jest także ogólne monitorowanie procesów i zjawisk:

• adsorpcji / desorpcji / wiązania

• przejść fazowych - zmian konformacyjnych

• reakcje chemiczne w  cienkich warstwach

• dyfuzja w porowatych cienkich foliach

• procesy światłoczułe

• zjawiska czułe temperaturowo

•  warstwy samosoadzjące się (SAMs)

• białka, lipidy, peptydy, DNA, etc

• pomiary gazowe ( tlenki, azotki i wodorki itd.)

• ciekłych kryształów

• interakcje biomolekul

• kataliza i fizykochemii powierzchni

• ogniwa słoneczne

• fizykochemia polimerów

 NOTY APLIKACYJNE

Hydrogen_Storage_in_Palladium_Nanoparticles_Thermodynamics

Hydrogen-Storage-in-Palladium-Nanoparticles-Size-Dependent-Kinetics

Optical-Nanocalorimetry

NOx-Storage-Kinetics-of-Barium-Oxide

Nanoparticle Sintering

Nanoplasmonic Sensing of Dye Diffusion in Mesoporous TiO2

Confinement Effect on the Glass Transition Temperature in Thin Polymer Films

Soft Matter Adsorption 1: Kinetics of Lipid Vesicle Attachment and Deformation

Soft Matter Adsorption 2: Controlling Membrane Architecture

Photoswitching in Azobenzene-Functionalized Self-Assembled Monolayers on Au

Reduction of Cu-Promoted Fe Model Catalysts

Capture and Sensing of Virus-like Particles in Plasmonic Nanoholes

Gas adsorption studies using Surface-Anchored Metal-Organic Frameworks and Nanoplasmonic Sensing

Location Specific Sensing in Plasmonic Nanowells

Sintering of platinum nanoparticle catalysts in a mesoporous alumina support

Dye Molecule Interactions with Flat Dye Sensitized Solar Cell TiO2 Photoelectrode Mimics

Biomolecular interaction analysis using the Insplorion Acoulyte for combined NPS and QCM-D measurements

Vesicle adsorption on Titanium Oxide investigated by simultaneous QCM-D and NPS measurements

Real-time in situ analysis of Nanoparticle Surface Interactions

Peripheral membrane protein association with lipid bilayers using the Insplorion Acoulyte for combined NPS and QCM-D measurements

Advances in optical nanocalorimetry techniques for the characterization of thin films

Kinetic discrimination of DNA single base mutations by NPS

Investigating Ion-Protein Binding for Magnetite Formation Using NPS

Determination of Qst for CO2 adsorption in a microporous polymer

Real-time monitoring of the nematic-isotropic phase trensition in liquid crystal films

Analysis of interactions with hydrated films using the Insplorion Acoulyte for combined NPS and QCM-D mesurements

NPS allows the study of lipid phase transition temperature

Tracking Adsorption and Loading of Target Molecules into Hydrogels

NPS for Surface Adsorption Behaviour of Proteins

NPS Applications: Lipids

x

Copyright © nLab sp. z o. o. 2020

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK